Jäsenrekisteriseloste 1.1.2013

Henkilötietolaki (523/99) 10 § on kumottu laki ja vaihtunut 25.05.2018 Euroopan tietosuoja-asetukseksi. Noudatamme uutta tietosuoja-asetusta. 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Lyme Borrelioosi ry

2. Rekisterivastaava

Marjatta Valonen suomenlymeborrelioosi@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Lyme Borrelioosi ry:n jäsenrekisteri ja muut toiminnan kannalta välttämättömät rekisterit.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Hallituksen jäsenten yhteystiedot.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäseneksi liittymispäivä, jäsenmaksutiedot sekä jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Lisäksi talletetaan syntymäaika tai –vuosi mikäli jäsen on sen ilmoittanut ja sitä käytetään lähinnä tilastointiarkoituksiin. 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

a) Jäseneltä itseltään/jäsenhakemuksesta.

b) Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan vain Suomen Lyme Borrelioosi ry:n rekisterivastaavan valtuuttamalle ja viranomaisille mikäli tietojen luovuttamiseen on laillinen peruste.  Muut eivät voi tietoja saada eikä käyttää. 


8. Tietojen suojaus

Tietoja säilytetään tietokannassa, jossa ne on suojattu asianmukaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin tai lukitussa tilassa. Pääsy tietoihin on rekisterivastaavalla ja tarvittaessa valtuutuksen perusteella myös rahastonhoitajalla tai siihen erikseen valtuutetulla luotettavalla toimijalla. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat luonnollisesti kaikilla hallituksen jäsenillä.


9. Tarkastusoikeus

Suomen Lyme Borrelioosi ry:n jäsenrekisteriin merkityillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen alussa mainitulle rekisterivastaavalle ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.